Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
8/20/2019 8:39:06 AM

Thủ tục Đăngký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Cơ quan Công bố/Công khai Sở Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục 47
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước khi nghiệm thu chính thức:

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu chính thức, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý tài trợ phải thực hiện đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công (gọi tắt là trung tâm hành chính công).

- Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sau khi nghiệm thu chính thức:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày được nghiệm thu chính thức, tổ chức, cá nhân chủ trì nghiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước  thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý tài trợ phải thực hiện đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

- Trung tâm Ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đã quy định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lý trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ trung tâm có trách nhiệm thông báo cho đơn vị hoàn thiện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm có trách nhiệm cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.  

Cách thức thực hiện

-Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu chính về Trung tâm hành phục vụ Hành chính công của tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02102.222.555

- Giấy chứng nhận được trả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Phú Thọ.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1

+ 01 phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. (theo mẫu đính kèm)

+ 02 bản báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (đã hoàn thiện sau khi nghiệm thu chính thức), báo cáo đóng bìa cứng in chữ mạ trên bìa, bên trong có báo cáo hoàn thiện kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi nghiệm thu chính thức.

+ 02 bản điện tử báo cáo tổng hợp + báo cáo tóm tắt + báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng phông chữ tiếng việt Unicode (Time New Roman), sử dụng định dạng file .pdf, nghi tên nhiệm vụ trên đĩa CD và không đặt mật khẩu.

+ 02 biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN (đóng vào báo cáo tổng hợp bìa cứng), văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

+ 01 bản sao đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) kèm theo bản chính đối chiếu khi giao nộp.

+ 01 phiếu mô tả công nghệ (theo mẫu) đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ có sản phẩm là quy trình công nghệ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không
Lệ phí Không
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan thực hiện Trung tâm Ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm hành phục vụ Hành chính công của tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

- Nghị định số 11/201/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ .

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Tài liệu đính kèm

Tải xuống


CÁC TÀI LIỆU KHÁC
Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
51 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ Giám định viên tư pháp
50 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ Giám định viên tư pháp
49 Thủ tục Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
48 Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Trung tâm Ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
46 CẤP BỔ SUNG GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT ÔXIT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
45 CẤP BỔ SUNG GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT ÔXIT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0