Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
8/20/2019 9:16:34 AM

Thủ tục Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Cơ quan Công bố/Công khai Sở Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục 49
Cấp thực hiện  
Loại TTHC  
Lĩnh vực Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết quả nghiên cứu KHCN được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lí của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bằng ngân sách nhà nước phải thực hiện đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

- Trung tâm ứng dụng và Thông tin có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đã quy định vào giấy nhận. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lý trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ trung tâm có trách nhiệm thông báo cho đơn vị hoàn thiện. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trung tâm phải thông báo bằng văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

Cách thức thực hiện

-Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu chính về Trung tâm hành phục vụ Hành chính công của tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02102.222.555

- Giấy chứng nhận được trả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Phú Thọ.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1

+ 01 phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước (in 2 mặt, nếu in 2 tờ đóng dấu giáp lai). 

   
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không 
Lệ phí Không 
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

Cơ quan thực hiện Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định  
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm hành phục vụ Hành chính công của tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ .

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Tài liệu đính kèm

Tải xuống


CÁC TÀI LIỆU KHÁC
Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
856 /QĐ-BKHCN Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
509/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoa học, Công nghệ
719/QĐ-UBN Quyết định về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoa học, Công nghệ
676/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoa học, Công nghệ
51 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ Giám định viên tư pháp
50 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ Giám định viên tư pháp
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0