Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
8/19/2019 6:00:10 PM

Thủ tục Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh


Cơ quan Công bố/Công khai Sở Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục 07
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Quản lý Khoa học
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt (ký) Quyết định Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1

Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh.

Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh.

01 bộ hồ sơ kết quả nhiệm vụ đã hoàn thiện sau khi Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh theo Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

Số bộ hồ sơ 01 (một) bản gốc 
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện


Căn cứ pháp lý của TTHC

 Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2001;

 Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. Nghị định này có  hiệu lực kể từ ngày 02/11/2002;

 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ V/v Ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện việc đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh (đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định) theo quy định tại Điều 10 và Điều 12 của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014  của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ được áp dụng đối với cả hai trường hợp được đánh giá ở mức “Đạt” và “Không đạt”.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Tài liệu đính kèm

Tải xuống


CÁC TÀI LIỆU KHÁC
Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
51 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ Giám định viên tư pháp
50 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ Giám định viên tư pháp
49 Thủ tục Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
48 Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Trung tâm Ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
47 Thủ tục Đăngký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trung tâm Ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
46 CẤP BỔ SUNG GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT ÔXIT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0