Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 16/06/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên dự án: Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm chè xanh, chè đen, chè ôlong chất lượng cao từ các giống chè LDP1, Kim Tuyên góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ


Thời gian thực hiện: 24 tháng
(từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020).
Tổng vốn thực hiện dự án: 1.006,6 triệu đồng, trong đó:

Nguồn vốn Kinh phí (triệu đồng)
- Từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học
- Vốn tự có của tổ chức chủ trì
- Khác (liên doanh,…)
554,000
452,600

 

Sản phẩm:

+ Dự án đã hoàn thành 2 báo cáo về khảo sát đánh giá, bổ sung thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất và chế biến các sản phẩm chè, nhu cầu và khả năng thị trường tiêu thụ tại thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Sơn và báo cáo lựa chọn quy trình công nghệ phù hợp để thực hiện dự án: Công nghệ về giống, công nghệ chế biến, dây truyền thiêt bị,…
+ Dự án đã hoàn thiện 2 bản hướng dẫn kỹ thuật chế biến chè đen chất lượng cao và chè ôlong.
+ Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm chè xanh từ giống chè Kim Tuyên, LDP1, chè đen chất lượng cao từ giống chè Kim Tuyên, chè ôlong từ giống chè Kim Tuyên.
+ Xây dựng 3 mô hình chế biến chè xanh, chè đen, chè ôlong từ giống chè Kim Tuyên, LDP1, sản xuất được 2000 kg chè xanh, 1500 kg chè đen chất lượng cao (Hồng Trà), 300 kg chè ôlong tại 3 điểm thực hiện dự án Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Chè, HTX chè Phú Thịnh, Công ty cổ phần GK Việt Nam. Các sản phẩm tại các mô hình đảm bảo VSATTP của bộ y tế. Các mô hình chế biến hiệu quả kinh tế cao, mô 59 hình chè xanh đạt 120 - 200 triệu đồng/ha. Mô hình chế biến chè Hồng trà đạt 150,0 triệu đồng/ha. Mô hình chế biến chè ôlong đạt 108 triệu đồng/ha.
+ Đã tổ chức 1 hội thảo và tấp huấn 2 lớp và đào tạo 5 kỹ thuật viên về kỹ thuật chế biến các sản phẩm chè của dự án.

 

Lượt xem: 122BÀI VIẾT KHÁC
Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/06/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0