Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 25/01/2024
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025


Để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các trường Đại học và Cao đẳng, Viện nghiên cứu và các tổ chức KH&CN trong và ngoài tỉnh; các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 như sau:

1. Những căn cứ đề xuất chủ yếu

- Nghị quyết số 55-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Nghị quyết số 76-NQ/TU ngày 02/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Phú Thọ về Chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.

- Chương trình số 3079/CTr-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về  Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.

- Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất vào đời sống giai đoạn 2021- 2025.

- Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 -2030.

- Kế hoạch số 4835/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ hỗ trợ nâng cao, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025.

- Ngoài các căn cứ được nêu trên, các cơ quan, đơn vị bám sát các Nghị quyết, Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và của địa phương để xác định những vấn đề ưu tiên; các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Phú Thọ làm căn cứ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025.

2. Định hướng đăng ký, đề xuất nhiệm vụ

2.1. Các nhóm nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việc đăng ký, đề xuất tập trung vào các nhóm nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình, kế hoạch như sau:

- Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hàng năm;

- Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 -2030;

- Kế hoạch hỗ trợ nâng cao, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025

2.2. Định hướng nội dung nhiệm vụ

a) Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hàng năm

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của chương trình bao gồm các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học và công nghệ.

- Các nhiệm vụ của chương trình được thực hiện theo các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học nông nghiệp; khoa học y, dược; khoa học tự nhiên; khoa học xã hội và nhân văn.

- Các nhiệm vụ khi đăng ký, đề xuất cần bám sát những căn cứ chủ yếu nêu trên đồng thời hướng các nhiệm vụ vào một số vấn đề chính sau:

+ Tập trung vào các nghiên cứu, ứng dụng để tạo ra, hoàn thiện các quy trình công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, các thành tựu KH&CN, các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu, khẳng định trong và ngoài nước nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc trong thực tiễn đặt ra, yêu cầu và nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Các nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN các lĩnh vực như: Công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo, IOT, công nghệ vật liệu mới,... nhằm phát huy, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển các sản phẩm chủ lực, ưu tiên khuyến khích phát triển, các sản phẩm OCOP, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

+ Quan tâm các nghiên cứu, ứng dụng trong việc khai thác, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, để khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh phát triển mô hình phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hoá lịch sử gắn với phát triển kinh tế - xã hội; các nghiên cứu, ứng dụng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh; tổng kết và đề xuất những giải pháp, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cho các cấp, các ngành của tỉnh Phú Thọ.

b) Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Các nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện theo các nội dung hỗ trợ gồm:

- Hỗ trợ xác lập nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp.

- Hỗ trợ xác lập sáng chế, giải pháp hữu ích.

- Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, đặc thù, có lợi thế của tỉnh và các sản phẩm OCOP chưa được bảo hộ.

- Hỗ trợ khai thác, quản lý và phát triển đối với các sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

c) Hỗ trợ nâng cao, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Ưu tiên các dự án hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của KH&CN;

- Áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá;

- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tự động hoá, đặc biệt là công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá vào hoạt động quản lý, sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã để nâng cao NSCL sản phẩm hàng hoá;

- Hỗ trợ xây dựng và công bố tiêu chuẩn sản phẩm hàng hoá;

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá; ưu tiên các dự án kết hợp việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ tiên tiến với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2.3. Một số vấn lưu ý khi đăng ký, đề xuất triển khai nhiệm vụ KH&CN

Để việc đề xuất, đăng ký và lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả, Sở KH&CN Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý một số vấn đề sau:

a) Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN

- Phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với nhiệm vụ được quy định tại Điều 6, Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh  Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.

- Các nhiệm vụ KH&CN phải xác định rõ tính chất nhiệm vụ là đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học và công nghệ khi đăng ký, đề xuất.

b) Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN

- Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải có chức năng/đăng ký hoạt động KH&CN phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ.

- Các tổ chức, cá nhân đã chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc một trong các trường hợp dưới đây không được chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025:

+ Chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo Quyết định thu hồi kinh phí (nếu có) thực hiện các nhiệm vụ trước đây.

+ Trong năm 2023, có nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh chậm so với thời hạn kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ trên 30 ngày mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Từ năm 2021 tới nay, có nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện hoặc sau khi kết thúc mà không triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, đời sống theo Hợp đồng và yêu cầu của bên đặt hàng.

+ Từ năm 2022 tới nay, không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy định (nếu có).

3. Trình tự, thủ tục đăng ký, đề xuất nhiệm vụ

3.1. Trình tự đề xuất nhiệm vụ

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng đăng ký, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo các biểu mẫu gửi kèm theo như sau:

+ Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Mẫu 1 (Đề xuất đề tài), Mẫu 2 (Để xuất dự án sản xuất thử nghiệm), Mẫu 3 (Đề xuất dự án khoa học công nghệ);

+ Các nhiệm vụ thuộc kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Mẫu 3 (Đề xuất dự án khoa học công nghệ);

+ Các nhiệm vụ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ theo Mẫu 4 (Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ).

+ Tổng hợp danh mục, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo mẫu Mẫu 5.

(Chi tiết các file biểu mẫu được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: http://www.sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn).

- Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất, đặt hàng được thông qua Hội đồng KH&CN của ngành, đơn vị lựa chọn (nếu có).

- Đăng ký thực hiện nhiệm vụ phải có văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì gửi kèm theo danh mục tổng hợp đăng ký đề xuất và phiếu đăng ký đối với từng nhiệm vụ. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị có văn bản đề nghị chung đối với các đề xuất thực hiện nhiệm vụ kèm phiếu đăng ký đối với từng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý.

- Đề xuất đặt hàng của các cơ quan, đơn vị được gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đề xuất các nhiệm vụ KH&CN của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành tổng hợp, lựa chọn các đề xuất, đặt hàng báo cáo thông qua Hội đồng KH&CN tỉnh và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục theo quy định.

3.2. Thời gian thực hiện

Các tổ chức, cá nhân nộp đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh gửi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất trước ngày 31/3/2024.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp đề xuất, đăng ký đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và tổng hợp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo tiến độ và thời gian quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

- Nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ - Phòng Quản lý Khoa học (đ/c Mai 0912.775233);

- Nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Sở hữu trí tuệ - Phòng Quản lý Công nghệ & Chuyên ngành (đ/c Chung - 0988187178);

- Nhiệm vụ KH&CN thuộc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (đ/c Hồng - 0988332548).

         Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo.

Lượt xem: 768BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ
Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ

Ngày 5/6/2024, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) (sửa đổi) với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cùng dự.

Ngày 11/06/2024
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Một trong 10 sự kiện khoa học - công nghệ tiêu biểu năm 2023 được báo chí bình chọn là Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết mới về phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, trong đó có trí thức khoa học - công nghệ.

Ngày 10/06/2024
Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch - tài chính KH&CN, đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ
Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch - tài chính KH&CN, đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao công tác kế hoạch - tài chính thời gian qua đã tập trung vào tổng hợp, đề xuất, trình phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN cho toàn ngành có hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tài chính có tác động lớn đến toàn ngành KH&CN hiện đang được Bộ KH&CN rà soát để sửa đổi, bổ sung

Ngày 25/05/2024
Khoa học và công nghệ - động lực phát triển bền vững
Khoa học và công nghệ - động lực phát triển bền vững

Xác định khoa học và công nghệ (KH&CN) là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ được giao, ngành KH&CN Phú Thọ tập trung triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN phù hợp với thực tiễn sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực và đời sống.

Ngày 18/05/2024
Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu
Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu

Nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn, đồng thời cũng là con đường ngắn nhất để đạt được các mục tiêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có đề xuất, triển khai các chính sách vượt trội để phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực.

Ngày 15/05/2024
Hướng dẫn cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Hướng dẫn cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Ngày 10/5/2024 tại Đà Nẵng, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia”.

Ngày 14/05/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0