Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 06/09/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy một số sở, ngành, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ


 Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 4-9, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp, nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy của các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH); Giao thông vận tải (GTVT); Tư pháp; Ban Dân tộc tỉnh; nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo phương án sắp xếp lại các phòng, ban thuộc các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ. Đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

 

sap-xep-bo-may-1.JPG
Đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
Theo đề án, sở TN&MT sẽ sắp xếp, tổ chức lại từ 7 phòng xuống còn 4 phòng, giảm 3 phòng chuyên môn, cụ thể: Sáp nhập phòng Kế hoạch – Tài chính vào Văn phòng sở thành Văn phòng; phòng Tài nguyên nước và phòng Khoáng sản thành phòng Khoáng sản; phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám với phòng Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu thành phòng Đo đạc, bản đồ - Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, sắp xếp 5 đơn vị còn 3 đơn vị, giảm 2 đơn vị, cụ thể: Sáp nhập Trung tâm công nghệ thông tin với Trung tâm kỹ thuật công nghệ tài nguyên thành Trung tâm kỹ thuật, công nghệ tài nguyên và môi trường; chuyển Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường thành đơn vị trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường.
sap-xep-bo-may-2.JPG
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo phương án sắp xếp lại các phòng, ban thuộc các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ
Đối với sở LĐ,TB&XH tỉnh, sở đề nghị sáp nhập phòng Bảo trợ xã hội với phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới thành phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em – Bình đẳng giới. Như vậy, sau khi sắp xếp, tổ chức lại, sở sẽ có 8 phòng chuyên môn và 1 chi cục. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, sở đề xuất: Giải thể Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, chức năng, nhiệm vụ của quỹ sẽ chuyển về phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em – Bình đẳng giới; sáp nhập Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý tỉnh với Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý tự nguyện tỉnh thành Cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh. Sau sắp xếp lại, Sở LĐ,TB&XH sẽ có 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, giảm 2 đầu mối.
Đối với Sở GTVT, từ năm 2015 đến năm 2016 đã giảm từ 9 phòng, ban quản lý Nhà nước xuống còn 7 phòng như hiện nay. Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sở sẽ thực hiện hợp nhất phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và phòng Pháp chế An toàn thành phòng Quản lý giao thông. Đối với 3 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ, Ban Quản lý bến xe khách Phú Thọ; Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Phú Thọ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phẩn theo NĐ 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 776/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.
Đối với Sở Tư pháp, dự kiến sắp xếp từ 7 phòng xuống còn 5 phòng, cụ thể: Chuyển chức năng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của phòng Kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật vào phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thành phòng Văn bản quy phạm pháp luật; chuyển chức năng thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính của phòng Kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật vào phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật. Sáp nhập 2 phòng: Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp thành phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp.
sap-xep-bo-may-3.JPG
Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày báo cáo Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy của các sở, ngành: TN&MT; LĐ-TB&XH; GTVT; Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh
Đối với Ban Dân tộc tỉnh, dự kiến sắp xếp từ 4 phòng xuống còn 3 phòng, cụ thể: Sáp nhập phòng Kế hoạch – Tài chính và phòng Chính sách thành phòng Kế hoạch – Tổng hợp.
Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh: Việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức, bộ máy phải dựa trên cơ sở thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ. Chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành; lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban sau khi sắp xếp cần thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của bộ chuyên ngành. Các phòng khi được sắp xếp lại phải dựa trên cơ sở đủ 5 biên chế trở lên. Cấp trưởng phòng của những đơn vị sáp nhập phải thực hiện theo hướng dẫn của Tỉnh uỷ. Số lượng phó phòng trước mắt chấp nhận sau khi sáp nhập nhiều hơn quy định tuy nhiên lộ trình đến năm 2021 thì phải sắp xếp theo đúng quy định. Biên chế của các sở được giữ nguyên như đã giao năm 2018 và có đề án giảm dần đến năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: Sau khi tổ chức, sắp xếp lại, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp với chức năng nhiệm vụ các cơ quan. Các cơ quan tự điều chỉnh kinh phí phù hợp với việc tổ chức, sắp xếp đảm bảo hiệu quả, hợp lý, đúng quy định.
Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ Phú Thọ. Theo đó, sau khi sắp xếp, tổ chức, bộ máy 6 cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ đã giảm được 5 đầu mối, từ 28 phòng xuống còn 23 phòng. Số lượng lãnh đạo cấp phó các cơ quan giảm 2 người so với quy định hiện nay; số lượng lãnh đạo từ cấp phòng trở lên theo đề án đã giảm 34 người, từ 103 người xuống còn 69 người; đến năm 2021 dự kiến tinh giản 22 biên chế so với biên chế được giao hiện nay. Bảo đảm thực hiện văn phòng cấp uỷ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ. Về thời gian, tiến độ thực hiện, việc tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ Phú Thọ thực hiện từ ngày 1/1/2019.
Lượt xem: 5BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0