Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Trần Thị Huyền
Cán bộ tham gia
Trần Thị Huyền, NGuyễn Việt Phương, Nguyễn hồng Quân, Phạm Thị Hồng Nhung, Đoàn Thị Thanh Huyền, NGuyễn Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Phi Nga, Nguyễn Thị Hồng Vân, Hà Hải Quang
Mục tiêu
         1. Mục tiêu tổng quát

Đánh giá thực trạng tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và xây dựng được mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát, đánh giá thực trạng và nguyên nhân mất cân bằng GTKS ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012-2014.

- Đề xuất các giải pháp và xây dựng được mô hình can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng GTKS ở tỉnh Phú Thọ.

- Tổ chức triển khai thực nghiệm mô hình tại 06 xã thuộc 06 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.


Kết quả thực hiện

 1. Khảo sát, đánh giá thực trạng và nguyên nhân mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Phú Thọ

- Qua phân tích TSGT và TSGTKS dựa trên số liệu các cuộc tổng điều tra dân số cũng như một số điều tra mẫu khác trong gần 20 năm trở lại đây; kết quả cho thấy tỷ số giới tính của tỉnh Phú Thọ có tăng nhẹ. Sự gia tăng TSGT có một số yếu tố khác tác động vẫn là tỷ số giới tính khi sinh có xu hướng tăng trong những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 1999-2009. Từ kết quả thống kê, phân tích trên, có thể khẳng định tỷ số mất cân bằng SRB bắt đầu xảy ra ở tỉnh Phú Thọ từ năm 2005.

Nguyên nhân của tình trạng mất cân bằng GTKS gồm ba nhóm: nhóm nguyên nhân cơ bản, nhóm nguyên nhân phụ trợ, nhóm nguyên nhân trực tiếp.

- Phú Thọ là tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh cao so với cả nước.

Bảng 1: Tỷ số GTKS tỉnh Phú Thọ so với toàn quốc giai đoạn 2009-2014

Phạm vi

2009

1010

2011

2012

2013

2014

Tỉnh Phú Thọ *

116.7

117.4

116.5

116.0

113.6

112

Toàn quốc **

110,5

111,2

111,9

112,3

113,8

112,2

* Nguồn: Thống kê chuyên nghành DS-KHHGĐ

                            ** Nguồn: Tổng cục DS-KHHGĐ

Bảng 2: Tỷ số GTKS các huyện, thành, thị trong tỉnh từ 2009-2014

TT

Đơn vị

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BQ 6 năm

1

Thanh Ba

125,1

118,2

139,5

112,3

111,3

111,3

131,7

2

Cẩm Khê

125,9

114,3

114,6

128,3

112

111,3

126

3

Thanh Thuỷ

126,7

125,0

125,6

100

118,5

108,4

125,9

4

Lâm Thao

123,9

129,5

120,4

113,9

109,5

115,2

125,4

5

Yên Lập

109,5

115,7

121,5

114,8

107,2

120,9

122

6

Tân Sơn

116,4

119,0

126,4

135,8

118,3

118,7

118,2

7

Phú Thọ

123,2

103,7

111,1

106,2

120,1

103,6

117,5

8

Việt Trì

115,1

112,4

121,4

116,3

119,3

108,8

116,2

9

Hạ Hoà

121,5

120,3

119,6

103,4

111,4

117,6

114,2

10

Phù Ninh

107,2

118,4

117,2

116,4

114,0

109,6

113,3

11

Đoan Hùng

112,2

114,0

115,4

108,6

113,4

102,3

110,4

12

Tam Nông

112,8

102,7

112,2

118,8

98,3

118,9

110,3

13

Thanh Sơn

110,0

116,1

109,8

106,9

119,1

117,7

109,1

 

Toàn tỉnh

116.7

117.4

116.5

116.0

113.6

112

115,1

Nguồn: TK chuyên nghành DS_KHHGĐ tỉnh Phú Thọ

2. Xây dựng và thực nghiệm mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

a. Tên mô hình: Mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

b. Phạm vi, qui mô của mô hình:

- Năm 2013: Triển khai thí điểm tại 13 huyện, thành thị và 13 xã, phường, thị trấn.

- Năm 2014: Triển khai tại 13 huyện, thành, thị và 135 xã, phường, thị trấn.

- Từ năm 2015 đến 2020: mở rộng tới 277 xã phường, thị trấn.

c. Đối tượng chính của mô hình:

- Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.

- Lãnh đạo và người có uy tín trong cộng đồng.

- Người cung cấp dịch vụ KHHGĐ.

d. Thời gian : Triển khai thực nghiệm mô hình từ tháng 8/2013-10/2014.

e. Địa bàn: Mô hình được triển khai ở 6 xã, phường, thị trấn thuộc 6 huyện, thành phố:

- Xã Đại An, huyện Thanh Ba

- Xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng

- Xã Đào Xá, huyện thanh Thuỷ

- Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

- Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

- Xã Thanh Đình, TP Việt Trì

Kết quả cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Tỷ số GTKS năm 2013

(nam/100 nữ)

Tỷ số GTKS năm 2014

(nam/100 nữ)

Mức độ tăng, giảm (+,-)

1

Xã Đại An

Huyện Thanh Ba

143

110

-33

2

Xã Hữu Đô

Huyện Đoan Hùng

148

116,8

- 31,2

3

Xã Đào Xá

Huyện thanh Thuỷ

133

116,8

-16,2

 

4

Thị trấn Hùng Sơn Huyện Lâm Thao

144

110

-34

5

Xã Tân Phú

Huyện Tân Sơn

154

103

-51

 

6

Xã Thanh Đình

TP Việt Trì

111,5

98,6

-12,9

f. Kết luận:

Mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng GTKS được xây dựng, triển khai thực nghiệm đã hoàn thành được mục tiêu đề ra: góp phần giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính tiến tới giảm thiểu mất cân bằng GTKS. Các hoạt động của mô hình đã tập trung vào 3 nhóm hoạt động tác động vào 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng GTKS: Tăng cường cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh; Thực thi và hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến giới tính khi sinh; Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái; gia đình sinh con một bề là gái. Các hoạt động được triển khai phù hợp với điều kiện, đặc điểm về tâm lý, văn hoá, tôn giáo và tình hình phát triển kinh tế xã hội từng địa phương. Từ kết quả triển khai thực nghiệm thành công mô hình, trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm có thể triển khai nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.

3. Phương hướng và giải pháp can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Phú Thọ

Xây dựng và triển khai Đề án mô hình can thiệp về giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020. Qua đó đưa ra một số giải pháp để triển khai Đề án gồm: giải pháp về lãnh đạo, quản lý, điều hành; giải pháp về luật pháp; giải pháp tuyên truyền, giáo dục; giải pháp về kinh tế; giải pháp về văn hoá, xã hội.


Thời gian
01/2013 – 06/2015
Kinh phí
562 triệu đồng
Lượt xem: 38BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0