Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Dư Hồng Quảng
Cán bộ tham gia

Mục tiêu

 - Nghiên cứu xây dựng chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ.

- Tiến hành phát sóng định kỳ chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ.


Kết quả thực hiện

             1. Cơ sở lý luận và thực tiễn

Pháp luật là những quy định chung, tạo điều kiện cho con người giao dịch với nhau, gắn bó, ràng buộc với nhau trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và quyền lợi của từng người được bảo đảm. Kinh tế phát triển cũng làm nảy sinh nhiều mối quan hệ xã hội đa dạng, phong phú và phức tạp với những khác biệt (thậm chí là đối lập nhau) về lợi ích. Mâu thuẫn phát sinh đòi hỏi phải có pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý để giải quyết một cách có văn hóa, văn minh những khác biệt, xung đột, tranh chấp về lợi ích. Do đó, tìm hiểu pháp luật trở thành nhu cầu nội tại của người dân, là phương thức để họ tự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2015

Tiến hành điều tra về thực trạng tiếp cận, nhận thức, nhu cầu hiểu biết, thực hành pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Thọ. Kết quả:

+ Các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân chưa đa dạng, chủ yếu vẫn là thông qua phổ biến tại các hội nghị cán bộ, phổ biến đến người dân còn hạn chế. Gần 63% (227/361) số người dân được hỏi cho biết họ ít được tham dự các hoạt động tuyên truyền, phổ biến  pháp luật.

+ Tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật còn ít, chuyển đến người dân còn thiếu và chưa kịp thời. Chỉ có 11,6% (42/361) số người được hỏi cho biết họ nắm được thông tin qua tài liệu văn bản.

+ Người dân cũng nắm được thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên còn nhiều hạn chế. 31% số người được hỏi cho biết họ nắm được thông tin qua báo in, 62% qua đài truyền thanh.

+ Người dân còn ít được tham gia tìm hiểu pháp luật.

        3. Nghiên cứu, xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Thọ

                        * Xây dựng khung chương trình:

-   Tên chuyên mục: “Pháp luật và Đời sống”.

-   Hình thức thể hiện: Tạp chí truyền hình.

-   Thời lượng, thời gian, số lượng đăng phát:

+ Kỳ phát sóng: 2 kỳ / tháng

+ Thời lượng: 20 phút / 1 chương trình.

+ Ngày phát sóng: Thứ Sáu, tuần thứ Nhất và tuần thứ Ba hàng tháng.

+ Giờ phát sóng: 15h20; 21h00 và 6h50 (ngày kế tiếp)

+ Liên kết đăng tải trên website: phuthotv.vn

- Kết cấu chương trình:

+ Thông tin pháp luật: tuyên truyền pháp luật và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật: Những tin tức liên quan đến chủ trương, chính sách mới, văn bản pháp quy có hiệu lực và các hoạt động tuyên truyển, phổ biến pháp luật.

+ Tình huống pháp luật: Câu chuyện, tình huống hoặc vấn đề liên quan đến pháp luật thuộc mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt liên quan đến đời sống của người dân khu vực nông thôn, miền núi.

+ Giải đáp, tư vấn pháp luật: ý kiến của ngành chức năng, chuyên gia (tư pháp, thanh tra, luật sư...) về tình huống, câu chuyện pháp luật được đề cập  trong mục “Tình huống pháp luật”.

+ Thông điệp pháp luật: Mỗi tiểu phẩm gửi gắm một thông điệp về pháp luật,  đảm bảo “4 dễ ” cho người dân: dễ xem, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng.

* Quy trình sản xuất chương trình: Phát hiện đề tài, Xây dựng kịch bản chương trình, Tổ chức sản xuất tiền kỳ, Tổ chức sản xuất hậu kỳ, Duyệt chương trình để phát sóng, Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi,

        4. Tập huấn, bồi dưỡng và sản xuất, phát sóng thử nghiệm chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Phú Thọ

                        * Kết quả sản xuất và phát sóng:

-    Vượt mức về số lượng: Ngoài 06 tạp chí sản xuất và phát sóng theo thuyết minh và quyết định phê duyệt, Đài đã tiếp tục sản xuất và phát sóng thêm 05 tạp chí, đạt 183%.

Vượt mức về kỳ phát sóng: Quyết định phê duyệt yêu cầu phát sóng 21h00, nhưng xét thấy chất lượng chương trình tốt, có tác động tích cực, Đài đã phát thêm các khung giờ 15h20 và 06h50, đạt 550%.

        * Đánh giá chất lượng chương trình:

-   Lựa chọn các đề tài vừa có nét độc đáo vừa mang tính phổ quát phù hợp với thời điểm tuyên truyền, vừa có tình huống pháp luật vừa gần gũi với đời  sống thường nhật của nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

-    Nội dung phong phú, đa dạng, bao quát được nhiều lĩnh vực trong sản xuất và đời sống, vừa thông tin tuyên truyền vừa tư vấn trợ giúp cho khán giả và người dân.

-   Hình thức thể hiện của các tạp chí sinh động, linh hoạt, gần gũi, hấp dẫn, đáp ứng nguyên tắc thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên sóng truyền hình.

-    Hiệu quả của chương trình đáp ứng được tiêu chí “4 dễ” (dễ xem, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng), đúng như thuyết minh được phê duyệt và đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên Đài PT&TH Phú Thọ.

5. Các nhóm giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên Đài PT&TH Phú Thọ

Đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ. Các giải pháp đó là:

                 - Giải pháp về cơ chế chính sách: tuyên truyền, phổ biến pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đảm bảo nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

                - Giải pháp về cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành với Đài PTTH tỉnh: Nâng cao nhận thức về công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Phú Thọ.

 

                - Giải pháp về tuyên truyền phổ biến: Cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của nhân dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đối với pháp luật. Đồng thời nâng cao chất lượng tạp chí truyền hình Pháp luật và Đời sống.


Thời gian
5/2015 - 12/ 2016
Kinh phí
Lượt xem: 26BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0