Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, xác định cơ sở khoa học và định hướng phát triển đội ngũ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chín trị của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030


Cơ quan chủ trì
Ban Tổ chức tỉnh ủy Phú Thọ
Chủ nhiệm
CN. Nguyễn Trung Xô
Cán bộ tham gia
Lại Tiến Thịnh, Cao T Toàn Thắng, Nguyễn Thị Thuận, Đào Đắc Nghĩa, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Trần Anh Sơn, Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Thu Hương
Mục tiêu

- Xác định cơ sở khoa học và định hướng phát triển đội ngũ cán bộ LĐQL trong hệ thống chính trị của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2020, định hướng đến 2030.

- Đề xuất các nhóm giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ LĐQL trong hệ thống chính trị của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030.


Kết quả thực hiện

            1. Cơ sở lý luận, thực tiễn về cán bộ lãnh đạo quản lý và công tác cán bộ

- Cán bộ: là những người được bầu hoặc được chỉ định hay bổ nhiệm để đảm nhận cương vị nhất định trong một tổ chức nào đó. Chức vụ, cương vị của người cán bộ liên quan đến LĐQL, điều hành hoạt động của một tổ chức nhất định. Cán bộ phải là người có uy tín, có vai trò nòng cốt, có tác động ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của tổ chức, điều chỉnh mối quan hệ liên quan đến LĐQL, điều hành hoạt động, duy trì, thúc đẩy và định hướng sự phát triển của tổ chức.

Những đặc trưng này là cơ sở để phân biệt người cán bộ với những đối tượng khác. Nếu thiếu một trong ba đặc trưng trên đều đưa đến nhận thức phiến diện về cán bộ.

- Cán bộ quản lý: là các cá nhân thực hiện những chức năng và nhiệm vụ quản lý nhất định của bộ máy quản lý. Mỗi cán bộ quản lý nhận trách nhiệm trong bộ máy quản lý bằng một trong hai hình thức tuyển cử hoặc bổ nhiệm. Dù bằng hình thức nào thì cán bộ quản lý cũng giống nhau ở chỗ có quyền và trách nhiệm nhất định. Quyền là thứ thực thể theo thứ, bậc được pháp luật thừa nhận. Trách nhiệm là thực hiện một chức năng quản lý đòi hỏi có tư cách để cấp dưới phục tùng.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý: là những người mà hoạt động chuyên môn của họ nhằm bảo đảm cho các hoạt động khác nhau của xã hội được triển khai theo cách nào đó để đạt được những mục tiêu riền của chúng, đó là những cá nhân đóng vai trò chỉ huy, điều khiển trong những hệ thống xã hội nhất định.

Người cán bộ LĐQL là một nhân vật đặc biệt, tập chung trong nó những vai trò quan trọng nhất của xã hội. Người lãnh đạo trước hết là người chỉ huy, điều khiển một tổ chức; là một nhà hoạt động chính trị đồng thời là một nhà giáo dục. Những vai trò và chức năng nói trên không thể hiện ở người lãnh đạo một cách riêng lẻ mà chúng hoà quyện, quy định, tác động lẫn nhau, thể hiện ra một cách thống nhất trong toàn bộ hoạt động, trong mỗi hành vi của người lãnh đạo, làm cho họ trở thành một nhân vật vô cung quan trọng trong xã hội. Cũng chính vì vậy, những yêu cầu và đòi hỏi về năng lực thực tế, về phẩm chất đạo đức đối với người LĐQL cũng cao hơn đối với những người khác. 

2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, cán bộ LĐQL và công tác cán bộ trong hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ

- Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Trung ương Đảng, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, đội ngũ CBCC, viên chức nói chung và đội ngũ cán bộ LĐQL các cấp của tỉnh đã thường xuyên được kiện toàn, nâng cao cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Đã tập trung chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức và cán bộ, từng bước tăng cường phân cấp, phân quyền, mở rộng dân chủ, đề cao trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

- Từng bước đổi mới một số khâu trong công tác cán bộ: Thực hiện thí điểm nhất thể hoá chức danh bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND ở 8 xã, phường trong tỉnh; bổ nhiệm cán bộ thông qua trình bày đề án công tác; sớm xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã; thực hiện luân chuyển, tăng cường, cán bộ từ cấp huyện trở xuống.

- Nhằm từng bước trẻ hoá, chuẩn hoá các chức danh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC và tạo nguồn cán bộ cho các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các cấp; thực hiện Đề án xây dựng nguồn cán bộ LĐQL trẻ giai đoạn 2003-2015 của BTV Tỉnh uỷ Phú Thọ, trong những năm qua cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tích cực nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí cụ thể đối với từng chức danh, từng đối tượng cán bộ làm căn cứ xem xét, bố trí, sử dụng cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tuy đã đạt được những kết quả tích cực, song công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ còn một số hạn chế, yếu kém: đội ngũ cán bộ còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; công tác đánh giá cán bộ còn bất cập; công tác quy hoạch cán bộ đạt hiệu quả chưa cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC chậm được đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa gắn với yêu cầu xây dựng một đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp hiện đại, phục vụ sự nghiệp đổi mới; công tác tuyển dụng CBCC còn nhiều hạn chế; công tác quản lý, sử dụng biên chế tại một số cơ quan, đơn vị còn gặp nhiều bất cập; chưa có bước đột phá trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện cải cách hành chính nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

3. Quan điểm, mục tiêu, giải pháp

- Quan điểm:

   + Xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, nhất là cán bộ LĐQL phải bảo đảm các quan điểm, nguyên tắc, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật nhà nước.

   + Quá trình đổi mới công tác cán bộ, sắp xếp đội ngũ cán bộ phải bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ, tích cực phát hiện, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đồng thời phải kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại.

   + Gắn đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy với đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

- Mục tiêu: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ LĐQL có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, cơ cấu đồng bộ, hợp lý; đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong bộ máy lãnh đạo ở tất cả các cấp, hạ thấp độ tuổi bình quân, đảm bảo đủ nguồn cán bộ kế cận, phấn đấu để mỗi nhiệm kỳ có thể đổi mới từ 25 – 30% cán bộ lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp; tăng tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Chủ động tạo nguồn cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia lãnh đạo các cơ quan Trung ương khi có yêu cầu.

- Giải pháp: một trong những giải pháp mà Nghị quyết trung ương 4 đề ra là khẩn trương rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách đã lạc hậu, xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách để đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ.

Để thực hiện yêu cầu trên, BTV Tỉnh uỷ cần sớm ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ LĐQL. Nội dung chủ yếu của quy định này gồm:

   + Tiêu chuẩn chung về 5 nội dung: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trình độ kiến thức và kinh nghiệm công tác; năng lực LĐQL; hiệu quả công tác; sức khoẻ và độ tuổi.

   + Tiêu chuẩn cụ thể: Cán bộ LĐQL phải đảm bảo tiêu chuẩn chung theo 5 nội dung trên; đồng thời đảm bảo yêu cầu cụ thể của từng chức danh.


Thời gian
01/2014 – 8/2015
Kinh phí
Lượt xem: 68BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0