Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý và số hóa cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng trong sản xuất - lưu trữ - phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện tại thị xã Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Đài Truyền thanh thị xã Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Cán bộ tham gia
(1) CN.Nguyễn Thị Hồng Thắm; (2) CN. Trần Khánh Vân; (3) CN. Hà Sỹ Duẩn; (4) CN. Vũ Thanh Loan; (5) CN. Lưu Đình Bằng; (6) CN. Nguyễn Xuân Vũ; (7) CN. Nguyễn Đình Lê Trung.
Mục tiêu

 1. Mục tiêu chung

 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc số hoá, quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) nhằm năng cao hiệu quả phục vụ công tác quản lý, sản xuất - lưu trữ - phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện nói chung, tại thị xã Phú Thọ nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ thông tin, truyền thông cho các cấp quản lý, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng được phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý và số hoá cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng trong sản xuất – lưu trữ- phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện tại thị xã Phú Thọ.

- Hoàn thiện quy trình quản lý và thực hiện số hoá các chương trình phát thanh và truyền hình tại địa phương thông qua cơ sở dữ liệu và phần mềm.

- Trực tiếp góp phần nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho cán bộ làm công tác phát thanh, truyền hình cấp huyện và từng bước ứng dụng nhân rộng, phát triển trên địa bàn tỉnh.


Kết quả thực hiện

 1. Đánh giá thực trạng hạ tầng CNTT, CSDL và quản lý CSDL các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Ưu điểm:

+ Trong những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành, các đoàn thể tích cực phối hợp đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở về vai trò, vị trí và hiệu quả của công tác phát thanh - truyền hình, do đó đã có sự quan tâm nhiều hơn cho công tác phát thanh - truyền hình.

+ Hệ thống văn bản chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức, quản lý hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh các cấp liên tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và xây dựng cơ chế chính sách cho các Đài hoạt động từng bước đạt hiệu quả.

+ Tổ chức bộ máy, đội ngủ cán bộ truyền thanh cấp huyện và cấp xã được cũng cố, phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngủ cán bộ truyền thanh được quan tâm, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Tồn tại, hạn chế:

+ Hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện  và cấp xã đã xuống cấp nghiêm trọng, qua nhiều lần sửa chữa nên công suất suy hao, chất lượng âm thanh và diện tích phú sóng bị thu hẹp, không đảm bảo được việc tiếp âm, tiếp sóng đủ tiếng nói 4 cấp (TW, tỉnh, huyện, xã) phục vụ người dân.

+ Nội dung chương trình của Đài chậm được đổi mới dẫn đến chất lượng hoạt động thấp, hiệu quả tuyên truyền đạt được chưa cao. Trình độ biên tập, vận hành kỹ thuật của một bộ phận cán bộ còn nhiều hạn chế.

+ Tổ chức bộ máy của Đài truyền thanh cơ sở chưa thống nhất. Đội ngủ cán bộ thường xuyên thay đổi, chưa được đào tạo cơ bản, kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến nhiều nơi vận hành thiết bị sơ xót hay hỏng hóc. Chế độ thù lao cho cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở còn thấp nên đội ngủ cán bộ không ổn định, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Đài.

+ Công tác xã hội hoá hoạt động truyền thanh kết quả hoạt động chưa cao, còn tư tưởng trông chờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ nhà nước. Hiện còn 20% Đài truyền thanh cơ sở chưa có phòng làm việc riêng gây hạn chế đến kết quả hoạt động và bảo quản trang thiết bị kỹ thuật.

2. Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý và số hóa cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng trong sản xuất - lưu trữ - phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện tại thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm gồm có các chức năng:

- Module quản trị: Khai báo và phân quyền người sử dụng phần mềm; khai báo các thông số hệ thống máy chủ và máy trạm.

- Module quản lý chương trình truyền hình: Cập nhật các thông tin lên database và tập tin video lên máy chủ.

- Module quản lý chương trình phát thanh: Cập nhật các thông tin lên database và tập tin audio lên máy chủ.

- Module quản lý các kênh truyền hình: Quản lý các kênh truyền hình của tỉnh và trung ương.

- Module quản lý lịch phát sóng: Quản lý lịch phát sóng của đài truyền thanh Thị xã Phú Thọ và các đài tỉnh, trung ương.

- Module quản lý báo cáo: Tổng hợp các báo cáo chi tiết, tổng hợp về các chương trình, lịch phát sóng, nhân viên, lĩnh vực, thể loại.

- Module tìm kiếm thông tin: Cho phép người dùng tra cứu thông tin với nhiều thông số khác nhau như thể loại, lĩnh vực, ngày, nhân viên,…

- Module quản lý nhật ký người dùng: Quản lý thông tin đăng nhập của người dùng với các thông tin: Ngày, máy tính.

3. Vận hành thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện chương trình phần mềm

* Trong quá trình vận hành thử nghiệm chủ nhiệm đề tài đã triển khai các nội dung sau:

- Tạo tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng: Tạo tài liệu cho từng đối tượng sử dụng, phù hợp với chức năng phân quyền người dùng: tài liệu dành cho lãnh đạo quản lý; bộ phận quản trị phần mềm; bộ phận người dùng.

- Cấu hình phần cứng và phần mềm, cài đặt máy chủ và các máy:

          + Cấu hình phần cứng tối thiểu máy chủ để chạy phần mềm: RAM 4GB; ổ cứng 4000 GB; CPU Xeon  E3110 3.0GHz.

          + Cấu hình phần cứng tối thiểu máy trạm để chạy phần mềm: RAM 1 GB; ổ cứng 80 GB; CPU Pentium 2.0 GHz.

+ Phần mềm đối với máy chủ: Hệ điều hành Windows Server 2008; Hệ quản trị CSDL Oracle Server; Bộ diệt virus bản quyền; bộ gõ tiếng việt Unikey; bộ cài chương trình quản lý các chương trình phát thanh và truyền hình.

+ Phần mềm đối với máy trạm: Hệ điều hành Windows XP, Windows 7; Hệ quản trị CSDL Oracle Client; Bộ diệt virus bản quyền; bộ gõ tiếng việt Unikey; bộ cài và bộ chạy chương trình quản lý các chương trình phát thanh và truyền hình.

+ Phần mềm được cài đặt, chạy thử nghiệm từ tháng 12 năm 2015, sau khi cài đặt, vận hành thử nghiệm cơ bản phần mềm có tính ổn định cao, các lỗi phát sinh được cơ quan phối hợp xây dựng và hiệu chỉnh nhanh chóng với yêu cầu thực tế.         Từ tháng 3/2016 đến nay, phần mềm chạy tương đối ổn định, không xảy ra sự cố hoặc lỗi, các thao tác cập nhập dễ dàng.

* Thực hiện số hóa các chương trình phát thanh và truyền hình tại Đài truyền thanh thị xã Phú Thọ thông qua CSDL và phần mềm.

- Nguồn CSDL: Các băng từ, băng đĩa, đĩa CD, đĩa DVD, tập tin máy tính của Đài truyền thanh thị xã Phú Thọ từ năm 2009 đến năm 2016.

          - Địa điểm: Đài truyền thanh thị xã Phú Thọ.

          - Đối tượng: Cán bộ Đài truyền thanh thị xã Phú Thọ.

          - Thời gian: Từ tháng 12/2015 đến 01/2016.

          - Nội dung: Cập nhật các chương trình phát thanh truyền hình và lịch phát sóng tại Đài truyền thanh thị xã Phú Thọ theo các lĩnh vực, thể loại khác nhau.

          - Về dung lượng: 4000 GB

* Hoàn thiện quy trình quản lý CSDL các chương trình phát thanh và truyền hình

+ Phóng viên xây dựng kịch bản chương trình sau đó trình lãnh đạo;

          + Lãnh đạo duyệt, nếu lãnh đạo không duyệt kịch bản thì kịch bản không được thực hiện;

          + Phóng viên thực hiện chương trình theo kịch bản: Quay video, thu âm, chụp ảnh, lấy tư liệu, thu thập các thông tin liên quan, sau đó gửi bộ phận biên tập, sản xuất;

          + Bộ phận biên tập, sản xuất chỉnh sửa video, âm thanh, hình ảnh, viết lời bình, đọc lời bình theo video;

          + Lãnh đạo duyệt chương trình đã biên tập lại, nếu lãnh đạo không duyệt thì bộ phận biên tập, sản xuất phải chỉnh sửa lại chương trình;

          + Bộ phận biên tập, sản xuất ghi chương trình ra tập tin máy tính đồng thời ghi ra đĩa DVD;

          + Bộ phận phát sóng: Phát sóng chương trình từ bộ phận biên tập, sản xuất gửi đến; cập nhật và phát sóng trên website của đài; gửi chương trình cho PTV. Ngoài ra bộ phận phát sóng còn tiếp sóng các chương trình của đài trung ương và đài truyền thanh Phú Thọ;

          + Bộ phận lưu trữ: Lưu trữ tập tin chương trình vào ổ cứng trong và ổ cứng ngoài.

- Khắc phục các hạn chế của quy trình hiện tại:

+ Sau khi xây dựng kịch bản xong, phóng viên muốn thực hiện kịch bản phải được lãnh đạo duyệt;

+ Lưu trữ chương trình bằng tập tin máy tính: Dữ liệu an toàn hơn, tra cứu dể dàng, xem lại nhanh và chất lượng hơn;

+ Có thể lưu trữ chương trình ở nhiều dạng, nhiều nơi hơn: Lưu trữ ở máy tính, ổ cứng ngoài, đĩa DVD.

4. Đào tạo tập huấn, hội thảo đánh giá và đề xuất ứng dụng nhân rộng phần mềm, cơ sở dữ liệu và kết quả của đề tài.

- Đào tạo tập huấn: Nội dung tập huấn bao gồm kỹ năng sử dụng phần mềm, quản lý phần mềm, vận hành và sử dụng phần mềm (khai báo danh mục, cập nhật thông tin, tra cứu thông tin, thống kê báo cáo…)

- Hội thảo đánh giá và đề xuất ứng dụng nhân rộng phần mềm, cơ sở dữ liệu và kết quả của đề tài: Đánh giá thực trạng CNTT và thực trạng quản lý, cập nhật, lưu trữ, tra cứu các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện; xây dựng CSDL về các chương trình phát thanh truyền hình và phần mềm tích hợp; vận hành thử nghiệm phần mềm nhằm hoàn thiện phần mềm quản lý các chương trình phát thanh và truyền hình.


Thời gian
T7/2014-T4/2016
Kinh phí
532 triệu đồng
Lượt xem: 102BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0