Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, xây dựng hồ sơ khoa học và đề xuất giải pháp quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị của hệ thống di tích lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Hội Sử học tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Lê Thị Thoa
Cán bộ tham gia
Nguyễn Thị Thúy Đức, NGuyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Minh Khang, Nguyễn MAi Thoa, Phạm Nga Việt,Nguyễn Thị Xuân Ngàn, NGuyễn Thị Tất Thắng, Phan Thị Huyền
Mục tiêu

 1. Mục tiêu chung

Giúp các nhà quản lý giải pháp quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao chất lượng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

2. Mục tiêu cụ thể

- Sưu tầm, hệ thống và tư liệu hóa các nguồn tài liệu, hình ảnh về những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Phú Thọ;

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ;

- Nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học cho các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Phú Thọ;

- Biên soạn sách “Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ”.


Kết quả thực hiện

 1. Sưu tầm, điều tra, đánh giá thực trạng các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ

Đề tài đã sưu tầm và hệ thống các nguồn tài liệu, hình ảnh về những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, làm việc tại Phú Thọ. Cụ thể: Hệ thống tài liệu thành văn có 60 loại tài liệu; tư liệu lịch sử có 47 tư liệu về thư, điện, sắc lệnh, bài nói chuyện, tư liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những lần ở, về thăm tỉnh Phú Thọ; có 58 loại tư liệu về lời kể của các nhân chứng lịch sử, tư liệu lịch sử liên quan; có 133 ảnh tư liệu lịch sử; có 6 cuốn phim tư liệu lịch sử; có 21 tư liệu lịch sử khác về Hồ Chủ Tịch với Phú Thọ, Phú Thọ với Hồ Chủ Tịch.

Qua nghiên cứu điều tra, khảo sát đã xác định được từ năm 1947 – 1964, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Phú Thọ đã 9 lần vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và 16 di tích lưu niệm về Người và 01 di tích là địa điểm bảo vệ và gìn giữ thi hài Người (1972 – 1973).

Đề tài đã nghiên cứu đánh giá về thực trạng các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 17 di tích có 8 di tích được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia hoặc cấp tỉnh. Cùng với di tích lịch sử cách mạng, một số di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ đã được đầu tư, bảo tồn, tôn tạo và phục hồi, phát huy giá trị, Tuy nhiên, việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh còn những tồn tại, hạn chế, nhiều vấn đề cần nghiên cứu. Số các di tích được gìn giữ, bảo tồn thông qua việc xếp hạng chưa nhiều. Công tác khảo sát, lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn về kinh phí. Từ đó dẫn đến còn có những di tích có đủ tiêu chí lập hồ sơ khoa học, đề nghị xếp hạng di tích lịch sử theo quy định nhưng chưa được triển khai như di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Phú Thọ, Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao,…

2. Nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học cho các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ

Trên cơ sở kết quả sưu tầm, điều tra, đánh giá thực trạng, nhóm nghiên cứu đã xây dựng hồ sơ khoa học cho 17 di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Hồ sơ khoa học gồm:

- Lý lịch di tích: Gồm 12 mục

+ Tên gọi di tích: Tên gọi được thống nhất sử dụng trong hồ sơ khoa học.

+ Địa điểm và đường đi đến di tích: Địa điểm di tích là ghi đầy đủ tên gọi cũ và mới của địa phương có di tích và nêu rõ nguyên nhân của việc đổi tên qua các thời kỳ. Đường đi đến di tích là ghi rõ khoảng cách từ trung tâm hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có di tích đến di tích và chỉ dẫn cụ thể đường đi bằng các phương tiện giao thông.

+ Phân loại di tích: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010.

+ Sự kiện, nhân vật lịch sử, đặc điểm của di tích: Trình bày sự kiện, nhân vật lịch sử liên quan.

+ Sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng liên quan đến di tích: Miêu tả chi tiết lễ hộ lịch sử cách mạng và sinh hoạt liên quan.

+ Khảo tả di tích: Giới thiệu khái quát và giới thiệu cụ thể.

+ Sơ đồ phân bố di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích: Lập sơ đồ vị trí các di vật, cổ vật thuộc di tích, chú thích rõ tên, mã số hiện vật.

+ Giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích: đánh giá tổng quát giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích.

+  Thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị di tích: Đánh giá thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

+ Phương hướng bảo vệ và phát huy giá trị di tích: Đề xuất phương hướng bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

+ Kết luận

+ Tài liệu tham khảo: lập thư mục tài liệu tham khảo

- Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích: lập bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đi đến di tích trên cơ sở sử dụng bản đồ hành chính tỉnh Phú Thọ.

- Tập ảnh màu khảo tả di tích, hiện vật thuộc di tích: ảnh tổng thể di tích, ảnh các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên cấu thành di tích, ảnh lễ hội, sinh hoạt văn hóa gắn với di tích và ảnh hiện vật thuộc di tích.

- Bảng thống kê hiện vật thuộc di tích: phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin về tên gọi, mã số, nguồn gốc, niên đại, loại hiện vật. chất liệu, kích thước.

3. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ

- Nhóm giải pháp về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống: Hoàn thiện và phổ biến các văn bản pháp luật; Tiếp tục nghiên cứu tăng cường và đa dạng các hình thức tuyên truyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm phát huy tác dụng hệ thống di tích lưu niệm Hồ Chí Minh; Xây dựng nội dung và hình ảnh điểm đến, gắn với việc quảng bá về các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến lược phát triển du tịch của tỉnh nhà; Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức tôn trọng, bảo tồn và phát huy các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi tầng lớp nhân dân; Biên soạn, xuất bản sách “Các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ”; Quảng bá, tuyên truyền, thu hút đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lưu niệm; Đưa nội dung giáo dục di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong các cấp học; Tiếp tục tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TƯ.

- Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, ưu tiên đầu tư: Trên cơ sở Luật di sản văn hóa, ban hành các quy chế cụ thể liên quan đến hoạt động bảo tồn di tích, xây dựng các chính sách về đầu tư; Xây dựng các chính sách bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa nói chung, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng gắn với phát triển kinh tế du lịch; Trên cơ sở thực trạng, tiềm năng về giá trị hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung và của từng di tích nói riêng cũng như thực tiễn phát triển du lịch của các địa phương, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách hợp lý; Khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư bảo vệ, phục hồi di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nhóm giải pháp về quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo các di tích, gắn phát huy giá trị hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc phát triển du lịch: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, các dự án bảo tồn, tôn tạo, các dự án quy hoạch phát triển du lịch, đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch có liên quan đến các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp tục quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích; Quy hoạch hệ thống các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh công tác sưu tầm các tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật gắn liền với sự kiện lịch sử, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ.

- Nhóm giải pháp tăng cường sự nhận thức, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền: Thực hiện nghiêm túc Luật di sản văn hóa, vận dụng linh hoạt các Nghị định của Chính phủ, quy định của tỉnh về bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa Hồ Chí Minh; Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trên lĩnh vực văn hóa; Nhận thức đúng đắn về vai trò đặc biệt quan trọng của di sản Hồ Chí Minh trong việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa.

4. Biên soạn sách “Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ”

Trên cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học, nhóm nghiên cứu đã biên soạn sách: Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ. Tập bản thảo gồm 3 phần:

Phần I: Giới thiệu về nội dung lịch sử 17 di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ (theo niên đại).

Phần II: Chọn lọc, giới thiệu một số hình ảnh tư liệu gắn liền với sự kiện lịch sử của các di tích.

Phần III: Các tư liệu lịch sử: Thư, điện, sắc lệnh, bài nói chuyện, tư liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những lần ở, làm việc, về thăm tỉnh Phú Thọ, quyết tâm thư, báo cáo, điện văn … của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ.


Thời gian
5/2013 – 10/2014
Kinh phí
300 triệu đồng
Lượt xem: 191BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0