Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng, chống suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ tỉnh PT


Cơ quan chủ trì
Văn phòng tỉnh ủy Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Văn Hậu, Đinh Xuân Trường
Cán bộ tham gia
Nguyễn Văn Hậu, Đinh Xuân Trường, Cao Mạnh Giảng, Bùi Đình Thi,Đinh Tiến Hồng, Phạm Tú,Đỗ Thị Ngọc Ánh, Lưu Văn Kim, Mai Thị Tú, Phạm Như Phương
Mục tiêu

            - Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng biểu hiện và công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

- Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

- Tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng vận dụng các giải pháp đã đề ra trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.


Kết quả thực hiện

                1.  Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng biểu hiện công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2012.

- Điều tra, khảo sát tại 08 huyện thành, thị đại diện cho các vùng miền của tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng là cán bộ lãnh đạo công nhân viên chức trong các cơ quan, ban, ngành đoàn thể ở tỉnh và ở các huyện; các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế; Bí thư chi bộ, trưởng khu tại các xã, phường, tổ dân phố; sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Qua điều tra, khảo sát nhìn chung thực trạng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ tỉnh là không đáng kể; công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên luôn được cấp uỷ trong các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, cụ thể như sau:

+ Công tác lãnh chỉ đạo quán triệt nghị quyết ở một số cấp uỷ, đơn vị chưa sâu, chưa tập trung phân tích kỹ các nội dung nghị quyết.

+ Một số cơ sở chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa nhạy bén, linh hoạt, chưa cập nhật thực tiễn, còn thiếu những giải pháp, hình thức sinh động, có sức thuyết phục.

+ Sự gắn kết nội dung các phong trào thi đua ở một số địa phương còn mang tính hình thức.

+ Chưa chủ động trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, vụ lợi.

2. Nghiên cứu, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

- Nhóm giải pháp về công tác giáo dục, chính trị: tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của cấp ủy các cấp; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên, của cán bộ đảng viên: Để công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được thiết thực và có hiệu quả cao đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải tự giác, thường xuyên tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu đối với quần chúng và nhân dân.

- Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng: mỗi cán bộ đảng viên mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm, liên hệ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành, gắn với thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, theo cương vị công tác.

- Nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát: cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, và của ủy ban kiểm tra.

- Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách: Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước để xây dựng, ban hành các tiêu chí, các quy định của tỉnh một cách đồng bộ, phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh.


Thời gian
7/2013 - 12/2014
Kinh phí
Lượt xem: 18BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0