Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 14/03/2024
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024


Thực hiện Kế hoạch số 865/KH-UBND ngày 07/3/2024 của UBND tỉnh truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở năm 2024 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác minh bạch các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn Bộ Khoa học và Công nghệ đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Phát huy vai trò của công tác truyền thông, nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức về định hướng, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến; nâng cao hơn nữa hiệu quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền về khai thác và sử dụng công nghệ thông tin cho người dân và doanh nghiệp với các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong công tác tuyên truyền. Qua đó, thúc đẩy sự quyết tâm của các cấp, các ngành nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng, trong đó tập trung trong lĩnh vực về khoa học và công nghệ thuộc quản lý của Sở.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; phổ biến nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử kịp thời, đầy đủ, sâu rộng, có chất lượng bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Nội dung tuyên truyền rõ ràng, bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở, của tỉnh năm 2024. Cách thức tuyên truyền thích hợp, dễ hiểu, tiết kiệm và hiệu quả, quá trình triển khai chủ động lồng ghép với hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tập trung các nội dung về lĩnh vực khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; vai trò, ý nghĩa của nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đối với các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm, tập trung tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ Khoa học và Công nghệ và của tỉnh đối với việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền về các giải pháp tổ chức thực hiện của tỉnh Phú Thọ đối với việc đẩy mạnh thực hiện và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tuyên truyền về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được phân công của các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp đối với việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

2. Thông tin, tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước và đời sống nhân dân; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính…

- Tuyên truyền về việc xây dựng, triển khai, cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; hướng dẫn cách thức, nội dung cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và hiệu quả, lợi ích của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Tuyên truyền về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh.

3. Các nội dung thông tin, tuyên truyền khác

- Tuyên truyền về việc công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính; trong thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền về các sáng kiến cải cách, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính hiệu quả, điển hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

-  Hướng dẫn cách thưc, nội dung cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công của tỉnh, của Quốc gia.

II. PHƯƠNG THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Đăng tin, bài viết tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng tại trang Thông tin điện tử của sở, các đơn vị thuộc Sở và trên Tập san Thông tin khoa học công nghệ.

2. Tuyên truyền tài liệu của UBND tỉnh về hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tuyên truyền các chuyên mục, chuyên đề hoặc các phóng sự giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các nội dung thông tin cần biết trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở.

 3. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hình thức niêm yết, tra cứu.

5. Kết hợp sử dụng các Pano, băng rôn, khẩu hiệu, chạy chữ điện tử tuyên truyền, tờ rơi, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu.

6. Bố trí cán bộ (căn cứ tình hình thực tế của cơ quan) để hướng dẫn trực tiếp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, tuyên truyền về tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Lượt xem: 88BÀI VIẾT KHÁC
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ

Cuộc thi nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ KH&CN; 65 năm ngày thành lập Công đoàn Bộ KH&CN; 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành KH&CN.

Ngày 04/04/2024
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”

Ngày 28/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ” do UBND huyện Đoan Hùng chủ trì thực hiện. Đồng chí Chu Thị Bích Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì hội nghị.

Ngày 29/03/2024
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”

Sáng ngày 27/3/2024, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu cho sản phẩm bánh sắn”. Về phía Sở KH&CN có đồng chí Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở và đại diện Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành; Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Ngô Quang Chính Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ngày 28/03/2024
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu, xây dựng Phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ”. Đề tài do Chi cục Thuế thị xã Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 27/03/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0