Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 03/08/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thực hiện Kế hoạch số 2318/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, gắn với việc tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp, người dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, khả thi, từng bước chuyên nghiệp và mang tính bền vững; đảm bảo đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh.

3. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, tổ chức đại diện doanh nghiệp; giữa nhà nước, doanh nghiệp tổ chức cung ứng dịch vụ pháp lý trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các cơ quan nhà nước phải luôn đồng hành với doanh nghiệp, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển; doanh nghiệp cần đề cao ý thức tuân thủ pháp luật theo nguyên tắc pháp quyền.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

a) Phát huy các kết quả đã đạt được trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua và kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác này.

b) Triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan đến doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp.

b) Duy trì phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả liên quan đến doanh nghiệp; triển khai các giải pháp để đẩy mạnh xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan, đặc biệt là về lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường khảo sát, kịp thời đối thoại với doanh nghiệp nhằm xác định đúng và trúng những khó khăn, vướng mắc pháp lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

2. Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật

a) Tăng cường tuyên truyền, quảng bá đối với các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý.

   b) Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành; giữa sở, ngành với UBND các huyện, thành, thị; giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

c) Nghiên cứu đổi mới cách thức tiếp cận đối với doanh nghiệp và cách thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như: Chủ động hơn, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận qua mạng xã hội, các kênh truyền thông; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

3. Triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp hoặc thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp các nội dung lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Chi tiết kế hoạch: /Uploads/files/kh34.pdf

Lượt xem: 48BÀI VIẾT KHÁC
Sửa các luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sửa các luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tập trung triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về KH&CN, phát triển công nghệ sinh học...; sửa đổi, bổ sung các luật về KH&CN, các nghị định của Chính phủ về đầu tư, tài chính, cơ chế tự chủ... nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trong thời gian tới.

Ngày 19/02/2024
Góp phần hiện đại hóa sản xuất công nghiệp
Góp phần hiện đại hóa sản xuất công nghiệp

Khoa học và công nghệ (KH&CN) là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các chính sách KH&CN góp phần thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành Công nghiệp.

Ngày 05/02/2024
Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ
Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ

Ngày 19/1/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 59/QĐ-BKHCN ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ.

Ngày 01/02/2024
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đặt hàng  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025

Để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các trường Đại học và Cao đẳng, Viện nghiên cứu và các tổ chức KH&CN trong và ngoài tỉnh; các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025

Ngày 25/01/2024
Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ
Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ

Ngày 11/1/2024, đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ngày 17/01/2024
Đổi mới cơ chế quản lý, xử lý tài sản hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước
Đổi mới cơ chế quản lý, xử lý tài sản hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước

Đó là tên Hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức vào ngày 25/12/2023 tại Hà Nội, nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra những giải pháp phù hợp hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Ngày 08/01/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0