Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Bảy, 11/11/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hội nghị tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024


Ngày 10/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ đã tổ chức Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024 đối với nhiệm vụ “Ứng dụng phần mềm xử lý chồng chéo chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” do Thanh tra tỉnh Phú Thọ đề xuất. Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị.

Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị

Sau khi nghe đơn vị đề xuất báo cáo tóm tắt sự cần thiết phải triển khai nhiệm vụ cũng như mục tiêu đạt được và nội dung triển khai thực hiện. Các thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đã tham gia góp ý, tư vấn xác định đây là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách cần phải triển khai sớm trong thời gian tới. Nhiệm vụ được triển khai sẽ góp phần làm hạn chế những phiền hà cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyên môn; giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ thanh, kiểm tra hàng năm nhằm hướng dẫn doanh nghiệp, các cơ quan thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hội đồng cũng tư vấn đề xuất thay đổi tên nhiệm vụ cũng như mục tiêu và nội dung đơn vị đề xuất cần phải thực hiện trong đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ.

Đơn vị đề xuất báo cáo tóm tắt tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án để phục vụ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu quản lý thanh tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thống nhất đổi tên nhiệm vụ thành “Ứng dụng phần mềm hỗ trợ thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” với mục tiêu hoàn thiện và đưa vào ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện sớm, hỗ trợ xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hội đồng nhất trí đánh giá “Đạt” và kiến nghị đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024./.

NHC

Lượt xem: 22BÀI VIẾT KHÁC
Sửa các luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sửa các luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tập trung triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về KH&CN, phát triển công nghệ sinh học...; sửa đổi, bổ sung các luật về KH&CN, các nghị định của Chính phủ về đầu tư, tài chính, cơ chế tự chủ... nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trong thời gian tới.

Ngày 19/02/2024
Góp phần hiện đại hóa sản xuất công nghiệp
Góp phần hiện đại hóa sản xuất công nghiệp

Khoa học và công nghệ (KH&CN) là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các chính sách KH&CN góp phần thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành Công nghiệp.

Ngày 05/02/2024
Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ
Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ

Ngày 19/1/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 59/QĐ-BKHCN ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ.

Ngày 01/02/2024
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đặt hàng  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025

Để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các trường Đại học và Cao đẳng, Viện nghiên cứu và các tổ chức KH&CN trong và ngoài tỉnh; các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025

Ngày 25/01/2024
Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ
Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ

Ngày 11/1/2024, đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ngày 17/01/2024
Đổi mới cơ chế quản lý, xử lý tài sản hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước
Đổi mới cơ chế quản lý, xử lý tài sản hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước

Đó là tên Hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức vào ngày 25/12/2023 tại Hà Nội, nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra những giải pháp phù hợp hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Ngày 08/01/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0