Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 15/06/2016
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


Ngày 14/6, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với sự tham gia học tập của toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu bế mạc hội nghị

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các Hội, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, các trường cao đẳng, đại học trực thuộc tỉnh; các báo cáo viên cấp tỉnh… Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề về: Những nội dung cơ bản Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới và mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới…

 

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã nêu bật toàn diện những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới, 2016 - 2020.

 

Tổng kết 30 năm đổi mới (1986 - 2016), đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong đó có 3 thành tựu nổi bật đó là: Đất nước đã ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng và tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Giữ được ổn định chính trị - xã hội, tạo lợi thế cho đất nước phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài. Đổi mới tư duy đối ngoại, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, sẵn sàng hội nhập, tham gia các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, các diễn đàn quan trọng ở khu vực và trên thế giới, từ đó vị thế và uy tín của của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

 

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được, việc phát triển đất nước ta còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, nhiều vấn đề lớn đòi hỏi phải kiên quyết khắc phục trong thời gian tới.

 

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú cũng nhấn mạnh về 5 bài học kinh nghiệm được rút ra, đó là phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mac – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết hợp sức mạnh bên trong, đồng thời tranh thủ sức mạnh bên ngoài; coi trọng việc tổng kết thực tiễn là cơ sở nghiên cứu lý luận để có thể giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra, đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho từng tổ chức Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi, vì vậy cần phải thường xuyên đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, trong đó 2 vấn đề cần phải chú trọng đó là xây dựng đội ngũ cán bộ và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. 

 

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung tại hội nghị

 

Về định hướng chiến lược của đất nước trong 5 năm tới, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

 

Tiếp đó, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú tiếp tục truyền đạt những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; về văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với 6 quan điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tổ chức tổ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng… nhằm phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc bộ.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong 5 năm tới của cả nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Các huyện, thành, thị ủy, các đảng bộ trực thuộc và cơ sở đảng phải bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cấp trên trực tiếp để cụ thể hóa vào chương trình hành động của cấp mình cho phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Việc xây dựng chương trình hành động cần đánh giá đúng tình hình, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đặc biệt là những giải pháp mang tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong từng lĩnh vực. Chỉ đạo tốt việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Cùng với quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, chính quyền các cấp tham mưu cho cấp ủy phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, với các mục tiêu thi đua cụ thể, hình thức thi đua phong phú, bằng hành động thiết thực ở tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị và trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm tạo ra động lực mới, khí thế mới và quyết tâm cao trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy; chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2020 để bầu và kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các cấp, hội thẩm TAND cấp tỉnh, huyện đảm bảo đúng thời gian, quy định…

 

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, vận dụng, triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả ở đảng bộ, chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Ngày mai (15/6), toàn thể cán bộ, lãnh đạo quản lý dự hội nghị tiến hành viết bản thu hoạch và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với cấp huyện và cơ sở sẽ thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của cấp ủy và viết bản thu hoạch cá nhân vào cuối tháng 6/2016.

Lượt xem: 6BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0