ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 06/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 06/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 25/05/2023
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Tài liệu đính kèm Thongtu_06_2023_TT_BKHCN.pdf