ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 02 /2022/QĐ-UBND
Số hiệu 02 /2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2022
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
Tài liệu đính kèm qd2.pdf