ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 2333/QĐ-UBND
Số hiệu 2333/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/9/2020
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch 2021
Tài liệu đính kèm qd%20phe%20duyet%20danh%20muc%20nhiem%20vu%20de%20t_20200904151830.pdf