ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 1/11/2023

Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thực hiện Quyết định thanh tra số 01/QĐ-TTr ngày 10/8/2023 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ ngày 15/8/2023 đến ngày 22/9/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTTrXD, ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

Qua công tác thanh tra tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu cho thấy, cơ bản các doanh nghiệp đã chấp hành các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Các cột đo xăng, dầu được kiểm định định kỳ theo quy định, giấy chứng nhận kiểm định đều còn thời hạn sử dụng và tem niêm phong, kẹp chì tại các cột bơm còn nguyên vẹn.

Kiểm tra sai số phép đo trong kinh doanh xăng dầu: Sai số phép đo của các cột đo xăng dầu nằm trong giới hạn sai số cho phép của phương tiện đo được sử dụng để bán lẻ xăng dầu.

Thực hiện lưu giữ đầy đủ Giấy chứng nhận kiểm định, biên bản hiện trạng kiểm định, hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm xăng dầu đang kinh doanh. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc doanh nghiệp.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại của các cửa hàng đã được Đoàn thanh tra chỉ ra như: Việc công khai tiêu chuẩn công bố áp dụng các loại xăng dầu chưa phù hợp với tiêu chuẩn công bố hiện hành; Chưa thực hiện lưu giữ đầy đủ hồ sơ tự kiểm tra định kỳ phương tiện đo hoặc chưa thực hiện lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra định kỳ bể chứa tại cửa hàng...

Chi tiết văn bản xem tại đây: /Uploads/files/kltt.PDF

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()