ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 24/02/2020

Thông báo tổ chức trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng phần mềm trích chọn sự kiện về thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức Tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp"


/Uploads/files/in%20mau_1_signedegedhg.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()