ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 1/08/2019

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp duy trì và nâng cao tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/2019.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()