ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 28/05/2020

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình nuôi cá sông trong ao và đánh giá hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng công nghệ nuôi cá sông trong ao tại tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/thong%20b%C3%A1o%2017.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()