ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 5/02/2020

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản và bò hướng thịt chất lượng cao quy mô trang trại tại tỉnh P


/Uploads/files/thong%20bao%2006.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()