ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 19/02/2021

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên


/Uploads/files/-du%20an%20nuoi%20huou%20sao.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()