ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 2/10/2023

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023: “Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”


/Uploads/files/tb31.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()