ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 28/09/2023

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023: “Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”


/Uploads/files/tb30.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()