ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 23/02/2023

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025: Ứng dụng thiết bị chuẩn đo lường trong kiểm định, hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế và huyết áp kế điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/tb06.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()