ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 22/01/2021

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới


/Uploads/files/thong%20bao%20trung%20tuyen%20truong%20chinh%20tri%20pt.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()