ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 9/01/2019

Thông báo Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu, xây dựng các modul hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/thongbao01.jpg


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()