ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 22/06/2020

Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020


/Uploads/files/IN%20M%C3%80U_1%20(1).PDF


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()