ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 18/02/2021

Thông báo chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa thương phẩm Lai thơm 6 gắn với tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/hoan%20thien%20ho%20so%20lua%20thom%206.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()