ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ huỳnh quang tia X trong hoạt động kiểm tra chất lượng vàng bạc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu chung: Ứng dụng công nghệ huỳnh quang tia X trong công tác quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

         - Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

        - Chuyển giao, lắp đặt 01 bộ thiết bị huỳnh quang tia X đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7055:2014.

         - Tập huấn kỹ thuật sử dụng, duy trì, vận hành và bảo quản thiết bị cho 10 công chức, viên chức của Chi cục; cử 01 cán bộ được đào tạo về an toàn bức xạ.

        - Triển khai áp dụng công nghệ huỳnh quang tia X và quy trình kiểm tra chất lượng trong việc kiểm soát chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ tại 30 đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

        - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ.

      3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tóm tắt.

- Bộ phiếu điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh vàng bạc trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

- 02 báo cáo chuyên đề:

+ Khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Báo cáo Phân tích, lựa chọn công nghệ, thiết bị huỳnh quang tia X phù hợp cho công tác kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ công tác Quản lý nhà nước

- 01 bộ thiết bị huỳnh quang tia X phục vụ công tác kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ đáp ứng yêu cầu thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7055:2014.

- Bộ kết quả thử nghiệm các mẫu kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ.

- 10 cán bộ của Chi cục TCĐLCL và Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL cách qun lý và s dng, duy trì và vận hành và bảo quản thiết bị; 01 cán bộ được đào tạo về an toàn bức xạ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()