ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 13/07/2020

Tên đề tài: Nghiên cứu, xác định biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại chính Keo tai tƣợng (Accacia mangium Willd.) và keo lai (A. mangium x A. auriculiformis) tại tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện: từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 1 năm 2020
Tổng kinh phí thực hiện: 560,6 triệu đồng, trong đó:
+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 505 triệu đồng
+ Kính phí từ nguồn vốn tự có: 55,6 triệu đồng
Sản phẩm: 

- Báo cáo kết quả đánh giát ỷ lệ bị hại và mức độ bị hại của tình hình sâu, bệnh hại Keo tai tượng và keo lai.
- Báo cáo đặc điểm sinh học và sinh thái của loài sâu, bệnh hại chính Keo tai tượng và keo lai tại tỉnh Phú Thọ
- Báo cáo các biện pháp phòng trừ loài sâu, bệnh hại chính Keo tai tượng và keo lai tại tỉnh Phú Thọ.
- Xây dựng 02 mô hình (0,25ha/mô hình) áp dụng các phòng trừ sâu hại chính cho Keo tai tượng, keo lai; 02 mô hình phòng trừ bệnh hại chính Keo tai tượng, keo lai
- Tổ chức 02 lớp tập huấn về hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại chính Keo tai tượng, keo lai phù hợp với điều kiện địa phương tỉnh Phú Thọ.
- Bản hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ Mọt đục thân Euwallacea fornicatus hại Keo tai tượng, keo lai ở Phú Thọ
- Bản hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ bệnh chết hép do nấm Ceratocystis manginecans hại Keo tai tượng, keo lai ở Phú Thọ
- Báo cáo tổng kết đề tài

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()