ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 6 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang
Số ký hiệu Ban hành Tên biểu mẫu
06/01/2021 Hướng dẫn điển biểu mấu thống kê KHCN 2020 dành cho tổ chức KHCN
06/01/2021 Biểu mẫu Thống kê KHCN năm 2020 dành cho các tổ chức KHCN
Biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu thông tư 15/2018/TT-BKHCN bản Word
15/11/2018 Thông tư 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN
07/01/2019 Công văn gửi các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN 2018
07/1/2019 Danh sách các đơn vị thuộc diện báo cáo thống kê KHCN năm 2018
Tổng số 6 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang