ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 11/01/2021

Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt thông minh vào sản xuất cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 04 năm 2017 đến tháng 4 năm 2020

- Tổng kinh phí: 1.092, 683 triệu đồng, trong đó

+ Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 545,000 triệu đồng

+ Từ nguồn vốn tự có của tổ chức: 547,683 triệu đồng

- Sản phẩm:Mô hình trồng Cam lòng vàng, Bưởi đỏ, Bưởi da xanh ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh

+ Báo cáo tổng kết toàn diện kết quả thực hiện của Dự án.

+ Đề xuất, xuất bản bản hướng dẫn kỹ thuật vận hành hệ thống tưới: Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phân bón cho cây cam, cây bưởi qua hệ thống tưới tiết kiệm thông minh, ứng dụng vào sản xuất trên các vùng trồng cây ăn quả có múi trong tỉnh.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()