ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 12/01/2021

Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Sai Nga" cho các sản phẩm nón lá Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020

- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 450,0 triệu đồng, trong đó

+ Nguồn ngân sách sự nghiệp Khoa học và Công nghệ tỉnh: 350,0 triệu đồng

+ Nguồn vốn tự có của cơ quan chủ trì: 100,0 triệu đồng

-  Sản phẩm:

+ Đề cương thuyết minh và dự toán được phê duyệt 

+ Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ làm cơ sở cho việc xây dựng NHTT

+ Bộ hồ sơ và Văn bằng chứng nhận  nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm 

+ Bộ quy chế sử dụng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm

+ Bộ quy chế quản lý nhãn hiệu, quy chế cấp, thu hồi tem, nhãn

+ Bộ quy chế quản lý bên ngoài. Quy chế quản lý chất lượng, quy chế quản lý nội bộ

+ Bộ quy chế quản lý bên ngoài. Quy chế quản lý bên ngoài, hệ thống các văn bản liên quan

+ Hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá, khai thác sản phẩm

+ Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

+ Bộ tyem, nhãn, bao bì NHTT cho sản phẩm

+ Quảng bá, phát triển giá trị của CHTT

 

 

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()