ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết và đánh giá một số hoạt tính sinh học của tinh dầu từ cây sả chanh (Cymbopogon citratus Stapf) trồng ở tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019).

Kinh phí được phê duyệt: Tổng kinh phí: 547.699.000 đồng (Năm trăm bốn mươi bẩy triệu sáu trăm chín mươi chín ngàn đồng). Trong đó:

a) Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 415.045.000 đồng (Bốn trăm mười lăm triệu không trăm bốn mươi lăm ngàn đồng),

b) Khác (tự có của đơn vị và đối ứng của dân): 132.654.000 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu sáu trăm năm mươi tư ngàn đồng).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài .

- Bộ hồ sơ, tư liệu điều tra, khảo sát và tài liệu tuyên truyền, giới thiệu kết quả đề tài.

- 03 tiêu bản cây sả chanh trồng ở tỉnh Phú Thọ.

- 05 Báo cáo chuyên đề.

- Quy trình công nghệ tách chiết tinh dầu từ củ và lá sả chanh.

- Mô hình tách chiết tinh dầu sả chanh (quy mô vừa và nhỏ, công suất: 20kg nguyên liệu/mẻ, hiệu suất tách chiết ≥ 0,57%)

- 3-4 lít tinh dầu sả chanh với độ sạch đạt yêu cầu làm nguyên liệu dược (độ tinh khiết đạt >98%).

- 1-2 Bài báo có uy tín trong nước


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()