ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng enzym lipase để tẩy trắng bột giấy Kraft từ nguyên liệu gỗ cứng theo công nghệ ECF (Elemental Chlorine Free)


Thời gian thực hiện:

20 tháng (tháng 3 năm 2017 đến tháng 11 năm 2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 438.710.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tám triệu bảy trăm mười nghìn đồng), trong đó:

     - Sự nghiệp KHCN tỉnh: 370.100.000 đồng

     - Nguồn khác (tự có): 68.610.000 đồng

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề.

- Quy trình công nghệ tiền xử lý bằng enzym lipase theo công nghệ tẩy trắng ECF (Elemental Chlorine Free) cho bột giấy Kraft từ nguyên liệu gỗ cứng.

- 5 kg bột giấy được xử lý bằng quy công nghệ xây dựng được.

- 5 cán bộ kỹ thuật được đào tạo nắm vững quy trình công nghệ và 10 công nhân được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật.

- Bài báo đăng trên tạp trí chuyên ngành.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()