ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Đề tài: Khảo nghiệm tập đoàn lúa thảo dược tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Thời gian thực hiện:

36 tháng (từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí thực hiện: 1.764 triệu đồng, trong đó:

- Từ nguồn ngân sách SNKHCN tỉnh: 521.670.000 đồng.

- Nguồn đối ứng của dân:1.242.340.000 đồng.

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài.

- Danh sách các giống lựa chọn đưa vào khảo nghiệm.

- Đề xuất được 01 – 02 giống lúa thảo dược có chất lượng và năng suất trên 5 tân/ha để đưa vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh.

 Mô hình trồng trọt: quy mô 06 ha cho 02 giống tại 03 vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh.

- Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt đối với giống lúa đề xuất được thông qua hội đồng chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 - 01 bài báo trên tạp chí trong nước.

 - 300 lượt hộ nông dân được tham gia hội nghị đầu bờ, tập huấn kỹ thuật trồng trọt 02 loài lúa thảo dược được chọn.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()