ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 24/08/2020

THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/2020_%20thong%20bao%20phan%20cong%20lanh%20dao%20so.doc


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()